کویر

وسایل موردنیاز کویرنوردی
توصیه های مسافرتی

وسایل مورد نیاز کویرنوردی


 وسایل مورد نیاز کویرنوردی قدم زدن بروی رمل های شنی و تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید و خوابیدن زیر سقف پر ستاره آسمان از لذت هاییست…