سفرنامه ای کوتاه به تبریز

سفرنامه ای کوتاه به تبریز
کجا بریم؟

سفرنامه ای کوتاه به تبریز


سفرنامه ای کوتاه به تبریز از زبان آقای عبدالحسین جهانبخش تبریز در منتهی علیه شمال غربی ایران بزرگ، یعنی در سر گربه واقع شده است و بهتر…