ماسوله

سفر به ماسوله
ماسوله

سفر به ماسوله


به ماسوله آمده‌ایم که از ماسوله بنویسیم. ماسوله را نمی‌توان نوشت، ماسوله را باید دید و به تماشای آن همه خانه که به پهنه سبز کوه نشسته…