ویروس کرونا چیست

لیدوما
کرونا

آیا باید برنامه سفرمان را بخاطر ویروس کرونا تغییر دهیم؟


زمانی که در سطح جهانی اتفاقاتی می افتد، همه جا تیترهای خبری جنجالی می بینیم. موضوع ممکن است مربوط به سقوط بورس جهانی باشد یا یک فاجعه…