سفرنامه مارکوپلو

مارکوپلو
زنگ تفریح

در سفر به ایران چه بر مارکوپلو گذشت؟


سفرنامه مارکوپلو به ایران سفرنامه ها دارای مطالب مفیدی درباره کشورها و شهرهای مختلف، شیوه زندگی مردمان آن ها، فرهنگ و آداب و رسوم و در کل…