مدیریت گردشگری

گردشگری پایدار
مدیریت گردشگری

گردشگری پایدار چیست؟


سازمان های گردشگری و فعالین در حوزه گردشگری در پی کاهش تاثیرات منفی ناشی از گردشگری که در سال های اخیر همراه با رشد صنعت گردشگری در…