گردنه حیران

گرنه حیران جاهای دیدنی اردبیل
اردبیل

گردنه حیران کجاست؟


گردنه حیران، منطقه ی احاطه شده با ابر و مه می باشد و مثل اسمش اغلب روز های سال با ابر و مه پوشیده شده است. یک…