آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
 آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
 آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
 آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
 آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
 آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد
like
مشاهده تصاویر

آپارتمان اهورا یک خوابه در فیروز آباد

کد اقامتگاه : 32931
عکس میزبان
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 6 نفر

طبقه سوم

1 اتاق خواب

100 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

آپارتمان اهورا اقامتگاهی برای سفرهای کاری و استراحتشماست.آپارتمان100متریدارای1 اتاق خواب که در طبقه سوم یک ساختمان پنج طبقه واقعشدهاست.اینواحد دربهتریننقطه شهر واقع گردیده است. ساختمان دارای یک تراس بزرگباویوشهریمشرفبه کوه میباشد که جلوه زیبایی دارد. در نزدیکیآپارتمانسوپرمارکتیقراردارد کهتا دیر وقتباز هست و تمامی اجناس را با قیمت مناسبدراختیارمهمانانقرار میدهد. ساختمان خارجشهر نیست و تا مرکز شهر پنج دقیقهفاصلهدارد.دوستانواحدمورد نظر به لحاظ شخصیبودن، بسیار تمیز می باشد و بعد خروجهرمهمانکاملانظافتمی شود. ساختمان دارای آبشرب شهری و کاملا تصویه شده استوبهترین آبدرمنطقهجنوب فارس را دارا می باشد.واحد دارای یک پارکینگ می باشد وبهعلتکوتاهبودنسقف پارکینگ برای ماشین های باریو نیسان مناسب نمیباشد.قابلتوجهمهمانانهمراه یا سالمند، کودک و افراد دارایمعلولیت این واحد دربخشورودیوهمچنین بهعلت واقع شدن در طبقات بالا دارای پلهاست.امکاناتاقامتگاهآشپزخانهبا امکاناترفاهی شامل: اجاق گاز، یخچال، هود،لوازمآشپزخانه وسینکظرفشوییسیستم سرمایشی:کولر آبی سیستم گرمایشی: بخاری گازیآپارتماندارایسرویس بهداشتیو ایرانی است.آپارتمان دارای آبگرمکن و دوش در حماماست.آپارتماندارایآسانسورو پارکینگ میباشد. در کل مکانی دنج و آرام و مطمئنبرایاستراحتشماعزیزان میباشد.  دسترسیاقامتگاه به اماکن تفریحی، رفاهی، خدماتیوشهرها فاصهتاسوپرمارکت 2 دقیقهفاصله تا نانوایی 2 دقیقه فاصله تابیمارستانقائمفیروزآباد2دقیقه فاصله تاپمپ بنزین و گاز 5 دقیقه فاصله تا مرکز شهر5دقیقهفاصلهتاترمینال مسافربری 5دقیقه فاصله تا کاخ اردشیر بابکان(آتشکده)10دقیقهفاصلهتاقلعه دختر 15 دقیقهفاصله تا سد تنگاب 20 دقیقه فاصلهتاتنگههایقر(گرندکانیونایران) 20 دقیقهفاصله تا شهر میمند 40 دقیقه فاصلهتاشهرفراشبند 50 دقیقهفاصلهتا شهر قیر 1ساعت فاصله تا شهر شیراز 2 ساعتقوانینمیزبانشرایط کاملاًشرعی وقانونی همراهبا مدارک معتبر(فقط شناسنامه) پذیرشخانوادهتنهابا مدارکمحرمیتوشناسنامهامکان پذیر است.(حداقل یکی از زوجین میبایستدارایشناسنامهباشند) جهتپذیرشهمراه داشتن مدرک شناسایی معتبر مانند کارتملیهوشمندیاشناسنامه جدیدبرایتمامی نفرات الزامی است. امکان پذیرش افرادمجردوگروههایمجردی فراهم نمیباشد.ورود قلیان و کشیدن قلیان و سیگار به طورجدممنوعمیباشد؛لطفا رعایتفرمایید.پذیرش حیوانات خانگی در این واحد مجازنیست.میزبانامکانفراهم کردن یکپارکینگبرای مهمان را دارد و در صورت تعدد خودرومهمانتکلیفیبرایفراهم کردنپارکینگاضافی ندارد. به علت شرایط آپارتمانی بودنساختمانهنگامورود وخروج علیالخصوصزمان های پایانی شب و اول صبح سکوت را رعایتفرمایید.درمحیطساختمانرعایتشئونات شرعی و اسلامی علی الخصوص حجاب الزامی است. یکساعتقبلازتحویل وتخلیهواحد لطفا هماهنگی شود. جهت تحویل واحد به عنوانضمانتمدارکمعتبرتمامیاعضاءتا زمان تخلیه نزد میزبان باقی می ماند. کودکان بالایپنجسال بهعنواننفرحسابمیشود. قبل از رزرو، قوانین سایت و میزبان رو لطفابادقتمطالعهفرمایید،درصورت عدم احراز هر کدام از شرایط، میزبان از تحویلمکانخودداریمینماید.

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر+ 2 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 100,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

5 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

%50

600,000 تومان

از :300,000 تومان