آواتار
لوگو

شرح مقررات لغو رزرو اقامتگاه ها

مقررات لغو رزرو

هر یک از اقامتگاه های موجود در سایت قوانین لغو رزرو مربوط به خود را دارند که در صفحه اقامتگاه و در بخش قوانین لغو رزرو قابل مشاهده می باشد . به صورت کلی این قوانین به 4 دسته تقسیم می شوند که در ادامه صفحه به آنها اشاره خواهیم کرد.ّ

سیاست سخت گیرانه

تا 72 ساعت قبل از ورود مهمانسهم میزبان : %10 کل مبلغ رزروتا روز شروع اقامت مهمان سهم میزبان : کسر مبلغ دو شب اول + %20 شب های باقی ماندهاز روز ورود تا خروج مهمانهیچ مبلغی به مسافر عودت داده نخواهد شد
کارمزد لیدوماتریپ: 10% بابت رزرو + 10% بابت لغو

سیاست متعادل

تا 72 ساعت قبل از ورود مهمانبا کسر ٪۲۰ از مبلغ کل رزرو، مابقی مبلغ پرداخت شده عودت داده می شود تا روز شروع اقامت مهمان کل مبلغ ۲ شب اول و 10 درصد از مابقی شب ها از مبلغ پرداختی کسر و مابقی عودت داده می شود. از روز ورود تا خروج مهمانمبلغ شب های سپری شده و ۲ شب اول از شب های باقی مانده و 20 درصد از مابقی شب ها از مبلغ پرداختی کسر و مابقی عودت داده می شود
کارمزد لیدوماتریپ: 10% بابت رزرو + 10% بابت لغو

سیاست سهل گیرانه

تا 72 ساعت قبل از ورود مهمانپرداخت کامل وجه با کسر کارمزد سایتتا روز شروع اقامت مهمان سهم میزبان : کسر مبلغ شب اولاز روز ورود تا خروج مهمانسهم میزبان : 100% مبلغ شب های سپری شده + %10 مبلغ شب های باقیمانده
کارمزد لیدوماتریپ: 10% بابت رزرو + 10% بابت لغو

سیاست اختصاصی میزبان

تا 72 ساعت قبل از ورود مهمانمقررات خاص میزبانتا روز شروع اقامت مهمان مقررات خاص میزباناز روز ورود تا خروج مهمانمقررات خاص میزبان
کارمزد لیدوماتریپ: 10% بابت رزرو + 10% بابت لغو

موارد زیر در همه سیاست‌های لغو رزرو یکسان است :

در هر شرایط پس از لغو رزرو، معادل %20 از مجموع صورتحساب ، بعنوان کارمزد لیدوما بابت رزرو و لغو رزرو کسر خواهد شد.

در صورتی که رزرو بعد از ساعت واریز وجوه به حساب میزبان که در ساعت 17 الی 22 شب شروع رزرو انجام می شود لغو شود, تسویه وجوه می بایست مستقیما مابین دو طرف انجام گیرد.

هر نوع اختلاف یا شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت در سامانه “شکایات” در وبسایت لیدوما ثبت شود تا پیش از تسویه وجوه ملاک محاسبه قرار گیرد، در غیراینصورت هرگونه توافق و تبادل مالی تنها بصورت مستقیم مابین دوطرف قابل انجام خواهد بود.

مبلغ صورتحساب لغو بصورت خودکار محاسبه می شود و در هنگام لغو رزرو برای کاربر به نمایش درمی آید لذا لغو رزرو از جانب کاربر با آگاهی کامل انجام می شود و هرگونه ادعایی در این ارتباط مردود می‌باشد.