اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
اجاره آپارتمان ارزان در کرمان
like
مشاهده تصاویر

اجاره آپارتمان ارزان در کرمان

کد اقامتگاه : 5310
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 4 نفر

طبقه دوطبقه

2 اتاق خواب

80 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

برای اجاره آپارتمان ارزان در کرمان می توانید اینواحدراانتخابنماییدکهدارایامکانات اولیه مناسبی می باشد.این واحد مناسب 4 نفرمیباشد.برایچهارنفر لوازمخواب تدارک دیده شده است.واحد دارای دو اتاق خواب میباشد.دریکیازاتاق خوابها یک تخت دو نفره  قرارگرفته است. در اتاق دیگر دوتختتکنفرهوجوددارد.حداکثر7 نفر می توانند به راحتی در این واحداسکانیابند.ازسایرامکاناتاین اقامتگاهبرای اجاره آپارتمان ارزان در کرمان می توانبهچندعددمبل،فرش و کفسرامیکاشاره کرد.این واحد  نزدیک به میدان اصلی شهر بادسترسیآسانبهمراکزپزشکی،بیمارستانها،مراکز خرید پاساژهای لوکس، و مراکزتفریحیمیباشد.همراهداشتنکارتملی و یا مدرک شناسایی معتبر برای تحویلاقامتگاهالزامیاستتحویلاقامتگاهبهمسافران بومی شهر فقط با ارائه مدارک محرمیتصورت میپذیرد.

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 3 نفر+ 1 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 100,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق دوم

1 تخت یک نفره + 1 تخت دونفره + 1 رخت خواب سنتی

اتاق اول

1 تخت دونفره + 1 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :1,412,000 تومان