تماس با ما

 لطفا با ما در ارتباط باشید.

ارسال لطفا موارد ستاره دار را پر نمایید.
لیدوما
ایران, تبریز
    دانشگاه تبریز - مرکز رشد واحد های فن آور - اتاق G24,
    کد پستی:
04133272224
info@lidoma.ir
Google Maps