لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 161,000 تومان
تا: 184,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
184,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
253,000 تومان
172500.0 IRT
اجاره سوئیت در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 40,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
40,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
45000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 349,000 تومان
تا: 349,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
349,000 تومان
روزهای آخر هفته:
349,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
349,000 تومان
349000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره بوم گردی در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
475000.0 IRT
اجاره خانه روزانه در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 40,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
40,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
45000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در مهدیهشر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 524,000 تومان
تا: 524,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
524,000 تومان
روزهای آخر هفته:
524,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
524,000 تومان
524000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 349,000 تومان
تا: 349,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
349,000 تومان
روزهای آخر هفته:
349,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
349,000 تومان
349000.0 IRT
بوم گردی در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 349,000 تومان
تا: 349,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
349,000 تومان
روزهای آخر هفته:
349,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
349,000 تومان
349000.0 IRT
بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 240,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
290000.0 IRT
خانه اجاره ای در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 349,000 تومان
تا: 349,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
349,000 تومان
روزهای آخر هفته:
349,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
349,000 تومان
349000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 698,000 تومان
تا: 698,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
698,000 تومان
روزهای آخر هفته:
698,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
698,000 تومان
698000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
رزرو بوم گردی در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
رزرو بوم گردی مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
245000.0 IRT
سوئیت اجاره ای در مهدیشهر
سمنان - مهدیشهر