لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
0.0 IRT
رزرو آنلاین سوئیت در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 36 بار
از: 495,000 تومان
تا: 605,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
495,000 تومان
روزهای آخر هفته:
605,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
605,000 تومان
495000.0 IRT
اجاره آپارتمان شیک شیراز
فارس - شیراز
از: 245,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
245,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
245000.0 IRT
اجاره سوئیت یک خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 4 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره سوئیت لوکس دو خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 275,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره منزل در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 385,000 تومان
تا: 390,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
390,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
385000.0 IRT
اجاره منزل شیک در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 330,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره منزل شیک شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 465,000 تومان
تا: 465,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
465,000 تومان
روزهای آخر هفته:
465,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
465,000 تومان
465000.0 IRT
اجاره منزل لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره منزل مبله لوکس شیراز
فارس - شیراز
از: 176,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
176000.0 IRT
آپارتمان مبله ارزان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 14 بار
از: 340,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
379,000 تومان
340000.0 IRT
آپارتمان مبله لوکس شیراز
فارس - شیراز
از: 330,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
379,000 تومان
330000.0 IRT
خانه ویلایی در شیراز روزانه
فارس - شیراز
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
230000.0 IRT
آپارتمان مبله اجاره ای در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 9 بار
از: 320,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
320000.0 IRT
آپارتمان مبله در شیراز روزانه
فارس - شیراز
از: 465,000 تومان
تا: 465,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
465,000 تومان
روزهای آخر هفته:
465,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
465,000 تومان
465000.0 IRT
اجاره سوئیت لوکس شیراز
فارس - شیراز
از: 165,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره منزل دو خواب در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 165,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره منزل شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 230,000 تومان
تا: 245,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
245,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
245,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره منزل یک خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 245,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
245,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
245,000 تومان
245000.0 IRT
اجاره منزل مبله یک خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره هتل آپارتمان دو خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار