لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 442,000 تومان
تا: 442,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
442,000 تومان
روزهای آخر هفته:
442,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
442,000 تومان
442000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 442,000 تومان
تا: 442,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
442,000 تومان
روزهای آخر هفته:
442,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
442,000 تومان
442000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 386,000 تومان
تا: 386,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
386,000 تومان
روزهای آخر هفته:
386,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
386,000 تومان
386000.0 IRT
اجاره اقامتگاه در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 305,000 تومان
تا: 305,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
305,000 تومان
روزهای آخر هفته:
305,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
305,000 تومان
305000.0 IRT
اجاره بوم گردی در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 338,000 تومان
تا: 338,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
338,000 تومان
روزهای آخر هفته:
338,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
338,000 تومان
338000.0 IRT
اجاره بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 338,000 تومان
تا: 338,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
338,000 تومان
روزهای آخر هفته:
338,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
338,000 تومان
338000.0 IRT
اقامت در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 668,000 تومان
تا: 668,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
668,000 تومان
روزهای آخر هفته:
668,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
668,000 تومان
668000.0 IRT
اقامت شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 547,000 تومان
تا: 547,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
547,000 تومان
روزهای آخر هفته:
547,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
547,000 تومان
547000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 547,000 تومان
تا: 547,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
547,000 تومان
روزهای آخر هفته:
547,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
547,000 تومان
547000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 305,000 تومان
تا: 305,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
305,000 تومان
روزهای آخر هفته:
305,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
305,000 تومان
305000.0 IRT
اقامتگاه در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 290,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
290000.0 IRT
اقامتگاه سنتی در شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 668,000 تومان
تا: 668,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
668,000 تومان
روزهای آخر هفته:
668,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
668,000 تومان
668000.0 IRT
اقامتگاه سنتی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 290,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
290000.0 IRT
اقامتگاه های شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 426,000 تومان
تا: 426,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
426,000 تومان
روزهای آخر هفته:
426,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
426,000 تومان
426000.0 IRT
بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 386,000 تومان
تا: 386,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
386,000 تومان
روزهای آخر هفته:
386,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
386,000 تومان
386000.0 IRT
بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 426,000 تومان
تا: 426,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
426,000 تومان
روزهای آخر هفته:
426,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
426,000 تومان
426000.0 IRT
خانه بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 290,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
290000.0 IRT
خانه سنتی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 338,000 تومان
تا: 338,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
338,000 تومان
روزهای آخر هفته:
338,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
338,000 تومان
338000.0 IRT
خانه های بوم گردی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 789,000 تومان
تا: 789,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
789,000 تومان
روزهای آخر هفته:
789,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
789,000 تومان
789000.0 IRT
خانه های سنتی شوشتر
خوزستان - شوشتر
از: 290,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
290000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در شوشتر
خوزستان - شوشتر