اجاره ویلا و سوئیت در بندرعباس - 32 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 140,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 19 بار
از: 190,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 1 بار
از: 240,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره آپارتمان در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 4 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
250000.0 IRT
منزل مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 3 بار
از: 110,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره منزل مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 0 بار
از: 114,000 تومان
تا: 133,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
133,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
155,000 تومان
114000.0 IRT
سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 19 بار
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
120000.0 IRT
آپارتمان مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 0 بار
از: 123,000 تومان
تا: 133,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
123,000 تومان
روزهای آخر هفته:
133,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
152,000 تومان
123000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 22 بار
از: 123,000 تومان
تا: 123,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
123,000 تومان
روزهای آخر هفته:
123,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
123000.0 IRT
سوئیت مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 11 بار
از: 150,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 0 بار
از: 160,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
160000.0 IRT
سوئیت ارزان در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 14 بار
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 11 بار
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 2 بار
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 6 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره منزل مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 11 بار
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
180000.0 IRT
سوئیت اجاره ای در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 3 بار
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
180000.0 IRT
سوئیت ارزان در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 6 بار
از: 238,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
238000.0 IRT
آپارتمان مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 9 بار
از: 238,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
333,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره خانه مبله در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 5 بار
از: 238,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 2 بار
رزرو تلفنی بندرعباس 09916669953 برای تماس کلیک کنید