لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
310000.0IRT
اجاره کلبه در اولسبلنگاه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 225,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
225000.0IRT
اجاره ویلا جنگلی در ییلاق طاسکوه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 7 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره ویلای جنگلی در ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 6 بار
از: 776,000 تومان
تا: 699,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
776,000 تومان
روزهای آخر هفته:
699,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,223,000 تومان
776000.0IRT
ویلا در مسیر ییلاقات ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 18 بار
از: 310,000 تومان
تا: 370,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
370,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
340000.0IRT
اجاره کلبه جنگلی در دل جنگل ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 12 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
کلبه چوبی جنگلی کتیبه 1
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 9 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0IRT
اجاره ویلا در ماسال شمال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 9 بار
از: 350,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
425000.0IRT
اجاره ویلا در روستای ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
350000.0IRT
اجاره کلبه جنگلی در ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 4 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
250000.0IRT
اجاره کلبه چوبی ییلاقی
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 333,000 تومان
تا: 389,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
333,000 تومان
روزهای آخر هفته:
389,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
555,000 تومان
333000.0IRT
اجاره ویلا در طاسکوه ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 2 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0IRT
اجاره ویلا جنگلی در ماسال تاسکوه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 12 بار
از: 500,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
500000.0IRT
اجاره روزانه ویلا روستایی ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
از: 334,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
667,000 تومان
334000.0IRT
اجاره کلبه چوبی در اولسبلنگاه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 33 بار
از: 445,000 تومان
تا: 445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
445000.0IRT
اجاره کلبه چوبی در ییلاقات ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 7 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0IRT
اجاره کلبه چوبی در ماسال گیلان
گیلان - اولسبلنگاه
از: 220,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
250000.0IRT
اجاره کلبه چوبی ییلاق ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
200000.0IRT
اجاره کلبه در ییلاقات ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
180000.0IRT
اجاره کلبه های چوبی در ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 450,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
450000.0IRT
اجاره ویلا در روستاهای ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار