لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0 IRT
اجاره آپارتمان ملبه در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0 IRT
سوئیت در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0 IRT
سوئیت مبله اردبیل
اردبیل - اردبیل
ظرفيت تكميل
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت اردبیل
اردبیل - اردبیل
ظرفيت تكميل
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0 IRT
اجاره سوئیت در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 240,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
240000.0 IRT
آپارتمان اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 220,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
220000.0 IRT
آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 2 بار
از: 270 تومان
تا: 300 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270 تومان
روزهای آخر هفته:
300 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330 تومان
300.0 IRT
اجاره آپارتمان در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 210,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره آپارتمان در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 6 بار
از: 270 تومان
تا: 320 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270 تومان
روزهای آخر هفته:
320 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360 تومان
300.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 220,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 180,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مبله شهر اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 7 بار
از: 130,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوییت مبله اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 1 بار
از: 170 تومان
تا: 230 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170 تومان
روزهای آخر هفته:
230 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260 تومان
200.0 IRT
اجاره منزل مبله اردبیل
اردبیل - اردبیل
از: 190,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
ظرفيت تكميل
از: 198,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
198,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
209000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
ظرفيت تكميل
از: 110,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 8 بار
ظرفيت تكميل
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اردبیل - یک خوابه
اردبیل - اردبیل