اجاره ویلا و سوئیت در اقامتگاه ها / بندرعباس - 91 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
50000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بومگردی در قشم - چاهکوه - اتاق 4
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
50000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی در قشم - چاهکوه اتاق 1
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
50,000 تومان
50000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی در قشم - دهلیز - اتاق 3
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
50,000 تومان
50000.0 IRT
رنت اقامتگاه بومگردی در قشم - دهلیز - اتاق 1
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
50000.0 IRT
رنت اقامتگاه بومگردی قشم - چاهکوه - اتاق 5
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در قشم اتاق غار نمکدان
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 10 بار
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره سوئیت در قشم اتاق تنگه کریان
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 4 بار
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره سوئیت در قشم اتاق غار خوربس
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 5 بار
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در قشم اتاق جنگل حرا
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 2 بار
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در قشم اتاق چاه تلا
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 1 بار
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی قشم - دهلیز - اتاق 2
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 75,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
75000.0 IRT
اجاره روزانه اقامتگاه قشم اتاق بادگیر vip
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 10 بار
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
75000.0 IRT
اجاره سوئیت در قشم اتاق تنگه چاهکو
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 4 بار
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
75000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در قشم اتاق جزیره ناز
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 3 بار
از: 98,000 تومان
تا: 119,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
98,000 تومان
روزهای آخر هفته:
119,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
108000.0 IRT
اجاره سوئیت شیک در قشم - مجتمع اقامتی سام3(واحد2)
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره پانسیون در قشم
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره سوئیت یک خوابه در جزیره قشم
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در قشم
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان قشم
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره سوئیت شخصی در قشم
اقامتگاه ها / بندرعباس - قشم
تعداد رزرو : 0 بار