ارومیه
25اقامتگاه

اهواز
37اقامتگاه

بانه
3اقامتگاه

کرج
9اقامتگاه

بندرعباس
32اقامتگاه

تبریز
43اقامتگاه

اراک
4اقامتگاه

کرمانشاه
5اقامتگاه

اصفهان
97اقامتگاه

کاشان
27اقامتگاه

قم‌
11اقامتگاه

سنندج
16اقامتگاه

شیراز
67اقامتگاه