تبریز
53اقامتگاه

ارومیه
30اقامتگاه

تالش
337اقامتگاه

بندرعباس
33اقامتگاه

بانه
3اقامتگاه

اهواز
33اقامتگاه

کرمانشاه
7اقامتگاه

سنندج
20اقامتگاه

اراک
5اقامتگاه

قم‌
10اقامتگاه

شیراز
112اقامتگاه

کرج
20اقامتگاه

کاشان
28اقامتگاه

اصفهان
113اقامتگاه